Ny stadsdel i Alvik

VAD: Stadsutveckling, bostäder, kollektivtrafik
VAR: kv Akka, Alvik/Stora Mossen, Bromma, Stockholm
NÄR: 2008, Rosenbergs Arkitekter
KUND: Stockholms stad, Exploateringskontoret

När SL’s spårdepå i Alvik flyttar till Ulvsunda frigörs ett nytt område för exploatering. Området präglas av mycket trafik, och utredningen visar alternativ för nyexploatering i förhållande till nya trafiklösningar. Ambitionen är att i så stor utsträckning som möjligt föreslå nya bostäder. Ny bebyggelse i detta läge har möjligheten att erbjuda både innerstadens och närförortens kvaliteter. Innerstadens täthet, intensitet och utbud i kombination med närförortens grönska, småskalighet, luftighet och utblickar. Bostäderna får tillgång till planterade och solbelysta gårdar, ny bebyggelse förses med takvegetation. Befintliga parkytor i området knyts ihop via gångstråk genom det nya området och nya gator får trädplanteringar och grönytor. De barriärer som skapats av trafiken minskas och en mer sammanhållen stadsdel kan växa fram.

 

 

akka_bromma_stockholm_bostader_kollektivtraffik_Stadsutveckling_varg_arkitekter

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

akka_bromma_stockholm_bostader_kollektivtraffik_diagram4_Stadsutveckling_varg_arkitekter akka_bromma_stockholm_bostader_kollektivtraffik_diagram1_Stadsutveckling_varg_arkitekter

 

 

 

akka_bromma_stockholm_bostader_kollektivtraffik_diagram2_Stadsutveckling_varg_arkitekter

 

 

 

 

akka_bromma_stockholm_bostader_kollektivtraffik_trafik_Stadsutveckling_varg_arkitekter

 

 

 

akka_bromma_stockholm_bostader_kollektivtraffik_Stadsutveckling_varg_arkitekter