Vi värnar om din integritet 

För Varg Arkitekter är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I den här integritetspolicyn beskriver vi bland annat hur Varg Arkitekter behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Varg Arkitekter skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Varg Arkitekter har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Integritetspolicy Varg Arkitekter

Denna integritetspolicy beskriver hur Varg Arkitekter behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter? 

Varg Arkitekter AB org nr: 556918-0036, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt.

Hur får Varg Arkitekter dina personuppgifter? 

Varg Arkitekter samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i  kontakt med oss via vår hemsida, e-post, post, våra sociala medier eller på annat sätt. Det kan te x ske när du eller ditt företag tar kontakt med oss för att teckna ett uppdrag, när du ansöker om arbete hos oss eller när du i övrigt använder dig av Varg Arkitekters olika tjänster.

Varg Arkitekter kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från te x Skatteverket eller andra offentliga källor.

Vilka personuppgifter behandlas? 

Varg Arkitekter behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-post, telefonnummer, elektroniska adresser, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, bankuppgifter, CV, personligt brev och/eller annan information som du lämnat till Varg Arkitekter eller som i övrigt är nödvändigt för att Varg Arkitekter ska kunna fullgöra sina åtagande och sin service i övrigt gentemot dig.

Varför behandlar Varg Arkitekter personuppgifter om dig?

Dina uppgifter kan komma att behandlas av Varg Arkitekter för bland annat följande ändamål:

  • För att kontakta dig
  • För att fullfölja våra åtaganden i enlighet med de tjänster som du använder dig av från Varg Arkitekter och vår service gentemot dig
  • För att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss
  • För att skicka relevant information om Varg Arkitekters olika tjänster
  • För att hantera anbud, förfrågningar etc
  • För att använda som underlag vid fakturering
  • För att hantera möjliga betalningsförsummelser
  • För att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen
  • För intern identifikation såsom kontraktsnummer, internt eller officiellt kundnummer
  • För att hantera och administrera arbetsansökningar

När har Varg Arkitekter rätt att behandla dina personuppgifter? 

Varg Arkitekter har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av Varg Arkitekters åtagande mot dig, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Varg Arkitekter.

Varg Arkitekter kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används endast av Varg Arkitekter och vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Varg Arkitekter inte är skyldiga att göra så pga lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtagande gentemot dig.

Varg Arkitekter vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur länge sparar Varg Arkitekter dina personuppgifter?

 Varg Arkitekter sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att Varg Arkitekter ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter? 

Du har rätt att närsomhelst begära information om vilka personuppgifter Varg Arkitekter har sparat om dig.  Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Varg Arkitekter kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, t ex bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl varför personuppgifterna måste sparas.

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtyckte till att låta Varg Arkitekter behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information, rättning av felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter och radering av personuppgifter skickas till Varg Arkitekter, Renstiernas gata 12, 116 28 Stockholm.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter ( i Sverige Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten)

Hur skyddas dina personuppgifter? 

Varg Arkitekter arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Varg Arkitekter gör löpande ändringar i denna integritetspolicy och ny version blir gällande när den finns tillgänglig på vår webbplats www.vargarkitekter.se

Kontaktinformation

 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Varg Arkitekter AB
Renstiernasgata 12
116 28 Stockholm
08-40808800

Denna integritetspolicy är gällande från den 25 maj 2018.