Albydalen

VAD: Stadsutveckling
VAR: Alby, Botkyrka
NÄR: 2018 - pågående
KUND: Botkyrka Kommun

I samarbete med Urbio och Trivector har vi vidareutvecklat tidigare strukturskisser samt tagit fram en gestaltningsidé för Västra Albydalen. Den planskilda trafiklösningen planeras att byggas bort för att öka tryggheten och skapa tydligare gaturum, som sammanlänkar, i stället för stora trafikstråk. Ombyggnaden frigör ytor som tidigare upptagits av trafik och ger möjligheter till förtätning och vitalisering. Västra Albydalens ortogonala bebyggelsestruktur, som kontrasteras av landskapets topografi och vegetation, är ett karaktärsdrag som bibehålls och utvecklas. Den nya bebyggelsen ska förvalta och förstärka de kvalitéer som finns och uppskattas i Alby idag. Det finns stora fina offentliga ytor som parker och gårdar, men även odefinierade oanvända och otrygga ytor mellan byggnader och vägar. Parker och gårdar bevaras medan outnyttjade och otydligt definierade ytor kan bebyggas vilket bidrar till att rummen mellan hus och gator förtydligas och uppgraderas. Torget, som idag domineras av parkering, omvandlas till ett samlande nav för hela Alby.