Bordsvägen

VAD: Bostäder, nybyggnation
VAR: Gubbängen
NÄR: 2021 - pågående
KUND: Wallenstam AB

De nya bostadshusen anpassar sig till området med sin skala, sina fasadmaterial, färgsättning samt vissa arkitektoniska element. Förslaget består av tre huvudvolymer som inrymmer fem trapphus totalt och en lokal. Det är en sammanhållen fyravåningsskala med undantag för en utskjutande lågdel i norr som möter småstugebebyggelsens skala.

Gestaltningen av volymerna utgår ifrån den omgivande bebyggelsens lameller med slanka gavelmått, lågt lutande sadeltak och putskulörer. Det är en enkel fasaduppdelning med symmetrisk fönstersättning och balkonger. Udda händelser och detaljering ger ett bearbetat och omhändertaget intryck.

Mellan byggnadskropparna finns gårdsytor för de boende. Förslaget tillvaratar och tillgängliggör kvalitéerna i området på olika sätt och formar en ny årsring i förtätningen av Gubbängen.