KV. DRAGONEN

VAD: Bostäder, stadsutveckling
VAR: Dragonvägen, Upplands Väsby
NÄR: 2015 - pågående
KUND: Alm Equity

Centrala Upplands Väsby ska förtätas med drygt 1500 bostäder. Kv. Dragonen rymmer 90 bostäder och ett kommunalt garage.

Kvarterets volymindelning förhåller sig till både den befintliga bebyggelsens öppna lamellstruktur och den nya bebyggelsens kvartersstruktur där byggnadsvolymer i direkt anslutning till gatan ska definiera ett tätare gaturum. Två öppningar i kvarteret längs Dragonvägen skapar kontakt mellan gård och gata, fria siktlinjer för boende i Blå husen, och bättre ljusförhållanden.

Kvarteret har speciella förutsättningar i och med att det ska inrymma ett garage i två plan, varav det ena p.g.a. grundvattennivån behöver ligga ovan mark. Gestaltningen av kvarteret syftar till att integrera garagevåningen snarare än att framhäva den. Bostadshusens volymer tillåts tydligt ta mark och gestaltas med låga socklar. Garagevåningen underordnas bostadshusens byggnadskroppar genom att den dras in något från bostadshusens fasadliv och för att minimera höjden på garagefasaden mot kvartersgatan terrasseras gården ned mot öster/kvartersgatan.