KV. DRAGONEN

VAD: Bostäder, stadsutveckling
VAR: Dragonvägen, Upplands Väsby
NÄR: 2015 - pågående
KUND: Alm Equity

Kvarterets volymindelning förhåller sig till både den befintliga bebyggelsens öppna lamellstruktur och den nya bebyggelsens kvartersstruktur där byggnadsvolymer i direkt anslutning till gatan ska definiera ett tätare gaturum. Två öppningar i kvarteret längs Dragonvägen skapar kontakt mellan gård och gata, fria siktlinjer för boende i Blå husen, och bättre ljusförhållanden.