KV Instrumentet 5

VAD: Bostäder, Lokaler
VAR: Örnsberg, Stockholm
NÄR: 2021-pågående
KUND: AB Stockholmshem

Instrumentet 5 är en del i en den stadsomvandling som planeras i Örnsbergs industriområde. 

Det kil-formade kvarteret utgörs av lägre lameller mot Instrumentvägen i söder och Jakobsdalsvägen i norr. Hörnet där gatorna möts definieras av en högre volym, vilken har ett framträdande läge i området och är synligt från flertalet siktlinjer. I släppet mellan husen knyter en stadsmässig mur ihop kvarteret och både definierar gaturummet samt öppnar upp mellan den grönskande gården och allmän plats.

Hörnhuset bearbetas för att upplevas som slank och reslig, med en stabil horisontell bas som möter lamellernas skala samt en avsmalnad högdel. Gestaltningsprincipen med en tredelad ordning – sockel, fasad och tak – återkommer även i lamellerna där översta våningen markeras med indrag och plåtinklädnad.

Material- och kulörval relaterar till stadens ton och omkringliggande bebyggelse. Lamellerna har putsade fasader i ljusa jordfärgskulörer, med markerade sockel- och takvåningar i mörkare kulör. Hörnhuset gestaltas omsorgsfullt i tegel, med inspiration från platsens industriella historia. Fasaden ges en subtil accentuering genom växlande tegelsättning och variation i djup för skuggverkan.