SAMMANLÄNKADE PUNKTHUS I JARLABERG

VAD: Bostäder, stadsutveckling
VAR: Jarlaberg, Nacka
NÄR: 2016 - pågående
KUND: Alm Equity

Med fyra mycket smäckra punkthus ska ca 120 nya bostäder byggas längs Jarlabergsvägen. Punkthusen sammanlänkas av en sockelvåning med innehåll av varierande karaktär; torget med butiker och restaurang, den mellersta delen med trappa upp till gården, och i väst bostäder med egen entré från gatan. Mot Jarlabergsvägen bidrar sockelvåningen till att definiera och tydliggöra gaturummet, medan den mot grannfastigheten tillsammans med de ovanförliggande gröna bostadsgårdarna skapar en mjuk, terrasserad och grönskande övergång.

De smala punkthusen skapar stora mellanrum med generösa öppna bostadsgårdar och maximerar samtidigt ett bevarande av utsikten för befintlig bebyggelse. Vägens krökta form, husens växlande höjder, och sockelvåningens skiftande karaktär och innehåll ger en varierad upplevelse under rörelsen längs gatan. Punkthusens fasader gestaltas med ett muralt ramverk med fyllningar och fönsterpartier. Byggnaderna har generösa indragna entréer och glasade cykelrum eller lokaler mot gatan. De slanka volymerna artikuleras genom att den anslutande sockelbyggnaden dras in från gatan. Bottenvåningen gestaltas omsorgsfullt i material och detalj. Mellan punkthusen finns planteringar och grönska som bidrar till gaturummet, och en våning upp annonserar sig bostadsgårdarna. Markbostädernas entréer och uteplatser avgränsas från gatan med växtlighet och låga murpartier

varg-arkitekter_nacka_jarlaberg_jarlabergsvagen_bostader_koncept_201610