CENTRALA TELEFONPLAN

VAD: Bostäder och lokaler
VAR: Telefonplan, Stockholm
NÄR: 2014 - pågående
KUND: Stena Fastigheter Stockholm AB

I Centrala Telefonplan utvecklar Varg Arkitekter två kvarter (kvarter 2 och 3) för Stena Fastigheter. Stena är Stockholms Stads ankarbyggaktör i området och vi har därför som Stenas arkitekt ansvarat för alla byggaktörernas gemensamma material i samrådsskedet.

Tunnelbanan vid Telefonplan planeras att överdäckas för att koppla samman stadsdelen och skapa nya offentliga platser och parker. Utmaningen i projektet är att skapa många bostäder i det kollektivtrafiknära läget, samtidigt som den nya bebyggelsen ska ansluta till riksintresset LM-staden.

Varg Arkitekter har utvecklat exploateringskontorets skisser och utvecklat två kvarter där slanka högdelar i 10-23 våningar kontrasteras mot lågdelar i 4-5 våningar. De lägre husen ansluter i skala till omkringliggande bebyggelse och skapar en småskalighet i gaturummen. De högre husen skapar många bostäder med utblickar över Stockholm takåsar som annonserar Telefonplan på håll.

Kvarter 2 är ett triangelformat kringbyggt kvarter med tre högdelar och tre lågdelar grupperade kring en upphöjd gård. Högdelarna är orienterade med kortsidan mot de långa siktlinjerna för att upplevas som slanka och lätta på längre håll.

Kvarter 3 är kvarter med två högdelar och tre lågdelar som grup­peras kring en upphöjd gård. Högdelarna på 19 och 22 våningar är placerade mot parken i öster medan en lägre byggnadsvolym i 4-5 våningar placeras mot det nya torget och bidrar till att ta ned den upplevda skalan.