Sköndal

VAD: Bostäder, nybyggnad
VAR: Sköndal, Stockholm
NÄR: 2018
KUND: Einar Mattsson Projekt AB

Bostadskvarteret i Stora Sköndal är utformat som sju mindre volymer med omsorgsfullt bearbetade fasader av prefabricerade betongelement. Fasadgestaltningen svarar mot kvalitetsprogrammets krav på variation och bidrar med småskalighet och brokighet till gaturummet. Hörnhuset i korsningen Thorsten Levenstams väg/Sköndalsvägen sticker ut med sin strama gestaltning; en betongfasad med ett markerat rutnät av liggande tegel. Övriga fasader har omväxlande blindfogar, matrisgjutningar och fasadtegel och spänner i kulörer från ockra till olika nyanser av grått. Sockelvåningarna bryter av mot våningarna ovanför i kulör och bearbetning. Mot Thorsten Levenstams väg bidrar privata bostadsentréer till en levande bottenvåning, medan en stor takterrass skapar variation i takgestaltningen.

Foto: Andy Liffner