Sparrmansvägen

VAD: Bostäder, förtätning
VAR: Hammarbyhöjden, Stockholm
NÄR: 2023 - pågående
KUND: Bergsundet

Förslagets två byggnader är placerade på krönet av Sparrmansvägen. Med smala gavlar, sadeltak och våningshöjd på 4–5 våningar inordnar de sig i Hammarbyhöjdens skala och geometri. Det norra huset lånar sin ljusa kulör av omkringliggande grannar medan det södra huset plockar upp en kraftigare jordig kulör från området bakom. Detaljering och kulörkomposition ger byggnaderna sina egna karaktärer.

Bottenvåningarna mot Sparrmansvägen vänder entréer mot gata för att befolka gaturummet. Där Sparrmansvägen möter Olaus Magnus väg och Thunbergsgatan bildas två mindre torg på kvartersmark. Bottenvåningens hörn mot kvarterstorgen öppnas upp med glasade ytor för att förstärka kontakten mellan byggnad och gaturum.